Skip to content
Trang chủ » การสร้างกราฟแท่ง: แนะนำวิธีสร้างกราฟแท่งง่ายๆ

การสร้างกราฟแท่ง: แนะนำวิธีสร้างกราฟแท่งง่ายๆ

กราฟแท่ง Excel  วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร

การ สร้าง กราฟ แท่ง

การ สร้าง กราฟ แท่ง: ความหมายและองค์ประกอบหลัก

กราฟแท่งหรือ Bar Chart เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางสถิติที่ช่วยให้เราสามารถแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ กลุ่มหรือสัดส่วนที่แตกต่างกัน

ความหมายและองค์ประกอบหลักของกราฟแท่ง
กราฟแท่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แสดงค่าของข้อมูลอย่างกระชับและชัดเจน นั่นหมายความว่า เราสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกระชับซึ่งทำให้เห็นภาพแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ในกราฟแท่ง มีสองแกนหลักคือแกน X (แกนแนวนอน) และแกน Y (แกนแนวตั้ง) แกน X ใช้ในการแสดงตัวแปรอิสระ ซึ่งส่วนมากจะแสดงกลุ่มของข้อมูล ในขณะที่แกน Y ใช้ในการแสดงตัวแปรตามหรือค่าของข้อมูลที่ต้องการวัด เช่น ค่าเฉลี่ย ปริมาณ ร่วมและอื่นๆ

การวาดแผนภูมิแท่ง: วิธีและขั้นตอนในการสร้าง

การสร้างกราฟแท่งนั้นสามารถทำได้ด้วยหลายโปรแกรมดังนี้

1. Excel: Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟแท่งใน Excel สามารถทำได้โดยติดตามขั้นตอนเหล่านี้:

– เลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างกราฟ ทั้งค่า X และค่า Y
– เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว ไปที่แท็บ Insert และเลือกแผนภูมิแท่ง
– เลือกแบบแผนภูมิแท่งที่ต้องการ เช่นแผนภูมิแท่งแนวตั้งหรือแนวนอน
– จัดรูปแบบและปรับแต่งกราฟตามต้องการ อาทิ จัดรูปแบบแกน เปลี่ยนสี และอื่นๆ

2. R: R เป็นภาษาโปรแกรมสถิติแบบเปิดเปลี่ยน (Open-source) โดยนักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิจัยทางสถิติทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างกราฟแท่งด้วยภาษา R ตามขั้นตอนเหล่านี้:

– สร้างเวคเตอร์หรือตารางข้อมูลขึ้นมา
– นำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบกราฟแท่งด้วยฟังก์ชันใน R เช่น barplot
– ปรับแต่งกราฟ อาทิ เปลี่ยนสี ใส่ชื่อแกน ปรับขนาดตัวอักษรตามต้องการ

เลือกข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกราฟแท่ง

ในการสร้างกราฟแท่ง เราควรเลือกข้อมูลที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับที่เราต้องการวิเคราะห์ หลายครั้งเราจะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ กลุ่มกัน เพื่อโชว์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เช่น ปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน และก็สามารถใช้กราฟแท่งในการแสดงสัดส่วนหรือร้อยละของค่าต่างๆ กันได้

การกำหนดแกน X และแกน Y ในกราฟแท่ง

การกำหนดแกน X และแกน Y ในกราฟแท่งนั้นจำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นิยมกำหนดแกน Y เป็นกลุ่มของตัวเลขที่ต่อเนื่องกัน เช่น 0, 10, 20, 30 หรือกำหนดเป็นหน่วยเงิน พร้อมให้ข้อมูลค่า Y สมองเช่น “ล้านบาท” และในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม ควรกำหนดแกน X ให้แสดงชื่อของกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์

วิเคราะห์แนวโน้มในกราฟแท่ง

การวิเคราะห์แนวโน้มในกราฟแท่งสามารถทำได้โดยการสังเกตข้อมูลที่ถูกแสดงในกราฟ หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข้างหน้า ทั้งในทิศทางเชิงบวกและเชิงลบ แสดงว่ามีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงของข้อมูล เราสามารถใช้กราฟแท่งในการพยากรณ์หรือทำนายต่อไปว่าข้อมูลในอนาคตจะอยู่ในสถานะใด

การปรับแต่งประเด็นที่สำคัญในกราฟแท่ง

การปรับแต่งประเด็นที่สำคัญในกราฟแท่ง เพื่อให้รูปแบบกราฟสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยการตกแต่งรูปแบบแกน X และแกน Y เปลี่ยนสีของกราฟ และแต่งตัวอักษรในกราฟตามความเหมาะสม

การอ่านและอธิบายข้อมูลในกราฟแท่ง

เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและอ่านข้อมูลในกราฟแท่งได้อย่างถูกต้อง ควรมีหัวข้อหรือคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่ออธิบายข้อมูลในกราฟแต่ละองค์ประกอบ และหลีกเลี่ยงคำอธิบายที่น่าสับสน นอกจากนี้ สามารถเพิ่มป้ายที่มุมกราฟหรือให้ตัวเลขของแกน X หรือ Y เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านค่าหรือณั้มที่สนใจได้อีกด้วย

FAQs:

1. สร้างกราฟแท่ง excel เปรียบเทียบ: คืออะไร?
การสร้างกราฟแท่ง excel เปรียบเทียบหมายถึงการใช้โปรแกรม Excel เพื่อสร้างกราฟแท่งที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มหรือตัวแปรที่แตกต่างกัน

2. กราฟแท่งเปรียบเทียบคืออะไร?
กราฟแท่งเปรียบเทียบคือกราฟแท่งที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าของกลุ่มหรือตัวแปรที่แตกต่างกัน เพื่อจัดสรรและแสดงความแตกต่างในข้อมูล

3. ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ excel คืออะไร?
ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ excel รวมถึงการเลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างกราฟ ไปจนถึงการปรับแต่งรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ เช่น การตั้งค่าแกน X และ แกน Y การกำหนดสี และการใส่ป้ายหรือชื่อแกน

4. สร้างกราฟ excel แกน x y คืออะไร?
สร้างกราฟ excel แกน x y หมายถึงการสร้างกราฟที่มีแกน X เป็นแกนแนวนอนและแกน Y เป็นแกนแน

กราฟแท่ง Excel วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การ สร้าง กราฟ แท่ง สร้างกราฟแท่ง excel เปรียบเทียบ, กราฟแท่ง เปรียบเทียบ, ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ excel, สร้างกราฟ excel แกน x y, การ สร้าง กราฟ เปรียบเทียบ การ นําเสนอ ข้อมูล, กราฟแท่ง เปอร์เซ็นต์ excel, สร้างกราฟเส้น excel หลายข้อมูล, วิธี ทำ กราฟ เปอร์เซ็นต์ใน excel

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ สร้าง กราฟ แท่ง

กราฟแท่ง Excel  วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร
กราฟแท่ง Excel วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร

หมวดหมู่: Top 10 การ สร้าง กราฟ แท่ง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

สร้างกราฟแท่ง Excel เปรียบเทียบ

สร้างกราฟแท่ง excel เปรียบเทียบ

การสร้างกราฟแท่งในโปรแกรม Excel เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน กราฟแท่งสามารถใช้ในการแสดงข้อมูลใหญ่ ๆ ได้ง่ายโดยสามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้อย่างชัดเจน โดยในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างกราฟแท่ง excel เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

ขั้นแรกในการสร้างกราฟแท่งใน excel เราต้องมีข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบเสมอ ในกรณีนี้เราจะใช้ตัวอย่างข้อมูลการขายสินค้าของร้านค้า A และ B ในช่วงเวลา 12 เดือน ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

“`
ร้านค้า A ร้านค้า B
มกราคม 100 120
กุมภาพันธ์ 115 130
มีนาคม 125 135
เมษายน 110 125
พฤษภาคม 105 140
มิถุนายน 90 150
กรกฎาคม 130 130
สิงหาคม 135 135
กันยายน 155 145
ตุลาคม 120 155
พฤศจิกายน 100 160
ธันวาคม 130 170
“`

หลังจากเรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราสามารถทำการสร้างกราฟแท่งได้โดยอยู่ที่แท็บ Insert เลือก Column Chart จากนั้นเลือกแบบแท่งที่ต้องการ เช่น clustered column เพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งสองร้านค้าได้อย่างเปรียบเทียบ

ขั้นตอนถัดไปเราต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ ในกรณีนี้คือเลือกเฉพาะข้อมูลของร้านค้า A และ B ในตารางข้อมูล จากนั้นกด CTRL ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ข้อมูลในกราฟ เมื่อเราเลือกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม CTRL ทิ้งไว้ เราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราเลือกจะถูกเน้นโดยแทลบข้อมูลด้วยสีน้ำเงิน

เรียงลำดับข้อมูล สำหรับการเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ เช่นร้านค้า A และ B เราอาจต้องการแสดงข้อมูลเป็นลำดับของเดือนหรือจัดกลุ่มตามร้านค้าก่อน ในกรณีนี้เราจะเรียงข้อมูลตามลำดับของเดือนที่ข้อมูลอยู่ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่างนี้

“`
มกราคม 100 120
กุมภาพันธ์ 115 130
มีนาคม 125 135
เมษายน 110 125
พฤษภาคม 105 140
มิถุนายน 90 150
กรกฎาคม 130 130
สิงหาคม 135 135
กันยายน 155 145
ตุลาคม 120 155
พฤศจิกายน 100 160
ธันวาคม 130 170
“`

ต่อมาให้เลือกข้อมูลเราทั้งหมด จากนั้นไปที่แท็บ Insert แล้วเลือก Column Chart และเลือกแบบแท่งที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น stacked column เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบร้านค้า A และ B ตามเดือน

เป็นอย่างไรกับ กราฟแท่ง excel เปรียบเทียบ ไม่ใช่เรื่องยากให้ทำ แต่มีแนวทางสร้างกราฟแท่งเปรียบเทียบเพื่อการแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ นี่เป็นการแสดงตัวอย่างการสร้างกราฟแท่งแบบง่าย ๆ ซึ่งคุณสามารถปรับใช้กับข้อมูลของคุณใน excel เองได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลร้านค้าอื่น ๆ ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถปรับใช้กระบวนการเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลร้านค้าอื่น ๆ โดยเพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลตัวอย่างในตารางข้อมูลของคุณ

2. มีวิธีการสร้างกราฟแท่งอื่น ๆ ได้อีกไหม?
ใช่ นอกจาก stacked column แล้วยังมี column chart อื่น ๆ เช่น clustered column, 100% stacked column, และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถเลือกแบบแท่งที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ของคุณได้

3. สามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟได้อย่างไร?
คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟโดยการเพิ่มหรือลดข้อมูลบนแกน X, Y สีหรือรูปแบบเส้นบนกราฟ เป็นต้น การปรับแต่งรูปแบบนี้ยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสไตล์ที่คุณต้องการให้กับกราฟของคุณ

4. ต้องการสร้างกราฟแท่งเปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนมาก เช่น 100 เดือน สามารถทำได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถสร้างกราฟแท่งเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีจำนวนมากได้ โดยแค่เพิ่มข้อมูลเดือน จำนวนข้อมูลและปรับแต่งขนาดของกราฟให้พอดีกับข้อมูลที่แสดง

5. สามารถสร้างกราฟแท่งเปรียบเทียบหลายแถวได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถสร้างกราฟแท่งเปรียบเทียบที่มีหลายแถวได้ โดยการเพิ่มข้อมูลร้านค้าอื่น ๆ ลงในตารางข้อมูล และตั้งค่าการแสดงในกราฟแบบจำกัดหรือแบบไม่จำกัดของคุณ

6. สามารถคัดลอกและวางกราฟในแผ่นงาน Excel ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถคัดลอกและวางกราฟที่สร้างขึ้นในแผ่นงาน Excel อื่น ๆ ได้โดยใช้วิธีการกดค้างเมาส์และลากเพื่อหลายี่ห้อคัดลอกและวาง

สรุป
การสร้างกราฟแท่ง excel เปรียบเทียบเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน คุณสามารถปรับใช้กราฟแท่งในการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้อย่างอิสระ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งรูปแบบของกราฟ เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

กราฟแท่ง เปรียบเทียบ

กราฟแท่ง เปรียบเทียบ: การวิเคราะห์และการใช้งาน

กราฟแท่ง เปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก มันช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถทำการวิเคราะห์ต้นแบบคล้ายคลึงกับแท่งเทียน และใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของหลักทรัพย์ตลาดการเงินต่าง ๆ เพื่อบอกถึงความผันผวน แนวโน้ม และพฤติกรรมของตลาด

การใช้งานกราฟแท่ง เปรียบเทียบ ต้องเรียนรู้และทราบถึงองค์ประกอบหลักของกราฟ ซึ่งประกอบไปด้วย “ต้นแบบกราฟเปรียบเทียบ” และ “การวิเคราะห์” ซึ่งสร้างสรรค์กราฟนี้ขึ้น อีกทั้งยังเรียนรู้และทราบถึงความหมายของแต่ละองค์ประกอบของกราฟ เช่น ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด

ต้นแบบกราฟเปรียบเทียบเป็นรูปแบบของกราฟที่นำมาใช้ในการแสดงตัวเลขทางประวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงแท่งเทียนผสมผสาน มันเป็นเครื่องมือที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน ซึ่งใช้พื้นฐานองค์ประกอบของเส้นตายอดนิยม คือ กราฟเต็มขอบตั้งแนวตรงขึ้นและลงด้วยราคาเปิดและปิดของหลักทรัพย์ ระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด

หลักการต้นแบบกราฟเปรียบเทียบ คือ ขนาดหนึ่งหน่วยเท่ากับช่วงของราคา เช่น 0.5, 1.0, 2.0, และอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ แท่งกราฟอาจมีสีแทนความชนิดของข้อมูล ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด มักจะใช้สีเขียวแทน และถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด จะใช้สีแดงแทน จุดสูงสุดและต่ำสุดของแท่งกราฟ จะแสดงให้เห็นถึงช่วงของราคาที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดในระยะเวลาเฉพาะ

ความสามารถที่สำคัญของกราฟแท่ง เปรียบเทียบ คือการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับ ซึ่งช่วยให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนสามารถอ่านข้อมูลรวดเร็วเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องแม้ว่าข้อมูลจำนวนมากจะถูกสรับเข้ามาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

การวิเคราะห์กราฟแท่ง เปรียบเทียบ มีหลายวิธีการ โดยวิธีการที่ชั้นนำอยู่ที่การหาสามเงื่อนไขหลัก คือ การกำหนดค่าสูงสุด ต่ำสุด และพิสัยของแท่งกราฟ ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแนวรับแนวต้านของตลาดได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้นิยมอื่น ๆ เช่น การใช้เครื่องมือทางสถิติ แผนภูมิเครื่องปรับ และสคริปต์อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในอนาคต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกราฟแท่ง เปรียบเทียบ:

1. กราฟแท่ง เปรียบเทียบ นั้นสำคัญอย่างไรสำหรับนักลงทุน?
กราฟแท่ง เปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน มันช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการวิเคราะห์ต้นแบบและแนวโน้มของตลาดได้อย่างถูกต้อง

2. ความแตกต่างระหว่างกราฟแท่ง และกราฟเส้นคืออะไร?
กราฟแท่ง เปรียบเทียบ แสดงข้อมูลในรูปแบบของแท่งสี่เหลี่ยม ซึ่งแยกแต่ละช่วงข้อมูลออกเป็นแท่งเทียน ในขณะที่กราฟเส้นจะเป็นเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน

3. กราฟแท่ง เปรียบเทียบ มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์หรือไม่?
กราฟแท่ง เปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์แนวโน้มและความผันผวนของตลาดได้อย่างถูกต้อง

4. การวิเคราะห์กราฟแท่ง เปรียบเทียบ มีวิธีการใดบ้าง?
การวิเคราะห์กราฟแท่ง เปรียบเทียบ สามารถใช้หลายวิธีการ เช่น การหาสามเงื่อนไขหลักที่ประกอบไปด้วยราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และพิสัยของแท่งกราฟ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

5. มีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่ง เปรียบเทียบ หรือไม่?
ใช่ นอกจากกราฟแท่ง เปรียบเทียบ ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่ง เช่น เครื่องมือทางสถิติ แผนภูมิเครื่องปรับ และสคริปต์อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในอนาคต

6. ข้อมูลในกราฟแท่ง เปรียบเทียบ มีความหมายอย่างไร?
ข้อมูลในกราฟแท่ง เปรียบเทียบ ประกอบไปด้วยราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของหลักทรัพย์ ซึ่งมีความหมายเฉพาะการเปรียบเทียบรายการหลักทรัพย์ต่าง ๆ

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ Excel

สร้างแผนภูมิในโปรแกรม Excel เป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจและสามารถสร้างรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ในบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้างแผนภูมิใน Excel ให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิใน Excel:
1. เลือกข้อมูลที่ต้องการสร้างแผนภูมิ: ข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนภูมิ สามารถเป็นข้อมูลตารางของเราเองหรือข้อมูลที่มีอยู่ใน Excel แล้ว ให้เราทำการเลือกข้อมูลนั้นๆ

2. เลือกประเภทของแผนภูมิ: Excel มีประเภทของแผนภูมิมากมายที่สามารถใช้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล เช่น
– แผนภูมิแท่ง (Column chart): ใช้สำหรับแสดงข้อมูลแบบเปรียบเทียบ
– แผนภูมิวงกลม (Pie chart): ใช้สำหรับแสดงสัดส่วนของข้อมูล
– แผนภูมิเส้น (Line chart): ใช้สำหรับแสดงแนวโน้มของข้อมูล
– แผนภูมิแบบแจกแจง (Bar chart): ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเป็นหลัก

3. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ: เมื่อเลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ ให้คลิกเมนู “แผนภูมิ” ที่แถบเมนูด้านบนของ Excel จากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการ

4. เพิ่มแผนภูมิในเอกสาร: เมื่อคลิกประเภทแผนภูมิที่ต้องการ จะให้คุณเลือกข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดย Excel จะแนะนำให้คุณทำการตั้งค่าแผนภูมิได้ตามที่คุณต้องการ

5. ปรับแต่งแผนภูมิ: ให้ Excel พร้อมสร้างแผนภูมิให้คุณจะทำการปรับแต่งตามความเหมาะสม โดยปรับแต่งขนาด สี แบบ หรือเพิ่มป้ายกำกับในแผนภูมิ

6. แสดงผลแผนภูมิ: เมื่อเสร็จสิ้นการปรับแต่ง ให้คุณคลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อเพิ่มแผนภูมิลงในเอกสารของคุณ

7. ปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิ: เพื่อให้แผนภูมิของคุณดูดีและมีความรอบรู้ ให้คุณใช้การปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น เพิ่มชื่อแอกซ์ของแท่ง แก้ไขชื่อแกน X หรือ Y เป็นต้น

8. บันทึกและแบ่งปันแผนภูมิ: เมื่อคุณมั่นใจว่าแผนภูมิถูกต้องและคุณต้องการที่จะบันทึกหรือแบ่งปัน ให้คุณบันทึกและนำเสนอแผนภูมิโดยใช้เมนู “บันทึก” หรือ “แบ่งปัน” ที่มีอยู่ใน Excel

9. ปรับแต่งแกนและตัวเลข: หากคุณต้องการปรับแต่งแกนหรือตัวเลขที่แผนภูมิแสดง ให้คุณคลิกขวาที่แผนภูมิ และเลือก “ปรับแต่งแกน” หรือ “ปรับแต่งตัวเลข” จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งตามความเหมาะสมที่คุณต้องการ

10. การใช้รูปแบบอื่น ๆ: Excel ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ปรับแต่งแผนภูมิ เช่น การเพิ่มเท็มเพลตแผนภูมิ เพิ่มข้อมูลในรูปแบบตารางหรือเพิ่มพื้นผิวสีให้กับแผนภูมิ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q: สามารถเลือกประเภทแผนภูมิอื่น ๆ ได้หรือไม่?
A: ใช่ สามารถเลือกประเภทแผนภูมิได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่คุณต้องการ

Q: สามารถปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิได้อย่างไร?
A: Excel มีเครื่องมือการสร้างแผนภูมิที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง คุณสามารถปรับแต่งตามความเหมาะสม ในการเปลี่ยนแปลงสี แบบ ขนาด และป้ายกำกับ

Q: วิธีการสร้างแผนภูมิข้อมูลตัวเลขในแถว/คอลัมน์เท่านั้นหรือไม่?
A: Excel ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์เท่านั้น คุณสามารถเลือกข้อมูลกึ่งทศนิยมหรือข้อความและ Excel จะสร้างแผนภูมิที่เหมาะสม

Q: สามารถแบ่งปันแผนภูมิที่ได้สร้างไว้ใน Excel ได้อย่างไร?
A: คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นไฟล์ Excel และแชร์หรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยใช้ทางเลือก “บันทึก” หรือ “แบ่งปัน” ใน Excel

การสร้างแผนภูมิใน Excel เป็นวิธีที่ดีในการจัดแสดงข้อมูลให้มีความชัดเจนและสร้างสรรค์ การปรับแต่งและแบ่งปันไปยังผู้อื่นก็สามารถทำได้ง่ายดาย ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานที่น่าสนใจแก่ตนเองหรือผู้อื่น

มี 38 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ สร้าง กราฟ แท่ง.

กราฟแท่ง Excel  วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร
กราฟแท่ง Excel วิธีสร้างกราฟแท่ง Excel แบบรวดเร็ว ทำได้อย่างไร – Youtube
Excel Graph ทำกราฟแท่งเดี่ยวและแท่งซ้อน ให้อยู่ในกราฟเดียว (Clustered & Stacked Column ในหนึ่งกราฟ) - Youtube
Excel Graph ทำกราฟแท่งเดี่ยวและแท่งซ้อน ให้อยู่ในกราฟเดียว (Clustered & Stacked Column ในหนึ่งกราฟ) – Youtube
Excel สร้างกราฟแบบนี้ได้ไหม? [Clustered Stacked Column Chart] – วิศวกรรีพอร์ต
Excel สร้างกราฟแบบนี้ได้ไหม? [Clustered Stacked Column Chart] – วิศวกรรีพอร์ต
การสร้างกราฟแผนภูมิใน Excel เบื้องต้น - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การสร้างกราฟแผนภูมิใน Excel เบื้องต้น – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การสร้างกราฟใน Excel | 9Expert Training
การสร้างกราฟใน Excel | 9Expert Training
การใช้ Excel และ Vba Excel สำหรับการประเมินผล Kpi ,บัญชีรายรับรายจ่าย,สินเชื่อรถยนต์: การใช้ Excel สร้างแผนภูมิพาเรโต (How To Make A Pareto Chart)
การใช้ Excel และ Vba Excel สำหรับการประเมินผล Kpi ,บัญชีรายรับรายจ่าย,สินเชื่อรถยนต์: การใช้ Excel สร้างแผนภูมิพาเรโต (How To Make A Pareto Chart)
อยากทราบวิธีการแทรกกราฟเส้นที่บอกถึงเปอร์เซ็นการเติบโตร่วมกับกราฟแท่งแสดงจำนวน - Pantip
อยากทราบวิธีการแทรกกราฟเส้นที่บอกถึงเปอร์เซ็นการเติบโตร่วมกับกราฟแท่งแสดงจำนวน – Pantip
การใช้ Excel และ Vba Excel สำหรับการประเมินผล Kpi ,บัญชีรายรับรายจ่าย,สินเชื่อรถยนต์: การใช้ Excel ปรับแต่งกราฟแท่งในแผนภูมิฮิสโตแกรม(Flexible Histogram Chart)
การใช้ Excel และ Vba Excel สำหรับการประเมินผล Kpi ,บัญชีรายรับรายจ่าย,สินเชื่อรถยนต์: การใช้ Excel ปรับแต่งกราฟแท่งในแผนภูมิฮิสโตแกรม(Flexible Histogram Chart)
การสร้างกราฟ - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การสร้างกราฟ – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
วิธีสร้างแผนภูมิและกราฟบนเว็บไซต์ สวย ใช้ง่าย และฟรี - It24Hrs
วิธีสร้างแผนภูมิและกราฟบนเว็บไซต์ สวย ใช้ง่าย และฟรี – It24Hrs
Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น ง่ายๆใครๆก็ทำได้
Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น ง่ายๆใครๆก็ทำได้
การสร้างกราฟแท่งและเส้นค่าเฉลี่ย ด้วย Excel - Youtube
การสร้างกราฟแท่งและเส้นค่าเฉลี่ย ด้วย Excel – Youtube
มาสร้างกราฟ Pyramid Chart เพื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากร ชาย-หญิง ตามช่วงอายุ – Aiteam Co., Ltd.
มาสร้างกราฟ Pyramid Chart เพื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากร ชาย-หญิง ตามช่วงอายุ – Aiteam Co., Ltd.
การใช้งานแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ให้เหมาะสมกับข้อมูล ใน Google Data Studio
การใช้งานแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ให้เหมาะสมกับข้อมูล ใน Google Data Studio
การสร้างกราฟแผนภูมิใน Excel เบื้องต้น - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การสร้างกราฟแผนภูมิใน Excel เบื้องต้น – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
4 กราฟเทคนิค ที่คุณอาจไม่เคย “คลิก” มาก่อน – วิศวกรรีพอร์ต
4 กราฟเทคนิค ที่คุณอาจไม่เคย “คลิก” มาก่อน – วิศวกรรีพอร์ต
ตอนที่ 36 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ - Youtube
ตอนที่ 36 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ – Youtube
อยากทราบวิธีการใช้งาน Webchart.Dll เกี่ยวกับการสร้างกราฟแท่ง ครับ
อยากทราบวิธีการใช้งาน Webchart.Dll เกี่ยวกับการสร้างกราฟแท่ง ครับ
จะสร้างแผนภูมิแท่งเรียงซ้อน 100% และเปรียบเทียบด้วย ต้องทำอย่างไรคะ - Pantip
จะสร้างแผนภูมิแท่งเรียงซ้อน 100% และเปรียบเทียบด้วย ต้องทำอย่างไรคะ – Pantip
Combo Chart คืออะไร | 9Expert Training
Combo Chart คืออะไร | 9Expert Training
โปรพอประมาณ: Openoffice Calc : สร้างกราฟแท่ง+กราฟเส้น 2 เส้น
โปรพอประมาณ: Openoffice Calc : สร้างกราฟแท่ง+กราฟเส้น 2 เส้น
กราฟแท่ง 528,164 รายการ ภาพ ภาพสต็อกและเวกเตอร์ | Shutterstock
กราฟแท่ง 528,164 รายการ ภาพ ภาพสต็อกและเวกเตอร์ | Shutterstock
Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น ง่ายๆใครๆก็ทำได้
Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น ง่ายๆใครๆก็ทำได้
เราขยับกราฟแท่งที่ซ้อนๆ กันได้นะ (Stacked Column Graph) – ทำงานง่าย สไตล์หมีขี้เกียจ
เราขยับกราฟแท่งที่ซ้อนๆ กันได้นะ (Stacked Column Graph) – ทำงานง่าย สไตล์หมีขี้เกียจ
Clip} เทคนิคสร้างกราฟแท่งที่ไฮไลต์ค่า Top3 แบบอัตโนมัติ – วิศวกรรีพอร์ต
Clip} เทคนิคสร้างกราฟแท่งที่ไฮไลต์ค่า Top3 แบบอัตโนมัติ – วิศวกรรีพอร์ต
การใช้งานกราฟ/แผนภูมิ - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
การใช้งานกราฟ/แผนภูมิ – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing
8 เทคนิคการสร้างกราฟสุดสร้างสรรค์ - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
8 เทคนิคการสร้างกราฟสุดสร้างสรรค์ – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การเลือกรูปแบบ Visualization ให้เหมาะสมกับข้อมูล | 9Expert Training
การเลือกรูปแบบ Visualization ให้เหมาะสมกับข้อมูล | 9Expert Training
การเขียนแผนภูมิแท่ง - สื่อการเรียนการสอน คณิต ป.4 - Youtube
การเขียนแผนภูมิแท่ง – สื่อการเรียนการสอน คณิต ป.4 – Youtube
สร้างกราฟแผนภูมิแท่ง Word 2016 | 2013
สร้างกราฟแผนภูมิแท่ง Word 2016 | 2013
มือใหม่หัดใช้เน็ต: ใส่รูปภาพแทนกราฟแท่งใน Excel
มือใหม่หัดใช้เน็ต: ใส่รูปภาพแทนกราฟแท่งใน Excel
กราฟแท่งสวยๆ | Ep.4 แปลงร่างจากกราฟแท่งเป็นกราฟเท่ห์
กราฟแท่งสวยๆ | Ep.4 แปลงร่างจากกราฟแท่งเป็นกราฟเท่ห์
แผนภูมิแท่ง และการเปรียบเทียบข้อมูล - Nockacademy
แผนภูมิแท่ง และการเปรียบเทียบข้อมูล – Nockacademy
สร้างกราฟแท่งด้วย Javascript ( โดยใช้ Chartjs และดึงข้อมูลมาจาก Firebase Database )
สร้างกราฟแท่งด้วย Javascript ( โดยใช้ Chartjs และดึงข้อมูลมาจาก Firebase Database )
Excel 2013 ทำกราฟแกนYสองแกนแต่ไม่ได้อย่างที่คิดครับ - Pantip
Excel 2013 ทำกราฟแกนYสองแกนแต่ไม่ได้อย่างที่คิดครับ – Pantip
Vdo สอนกราฟแท่งคู่ง่ายๆ - Youtube
Vdo สอนกราฟแท่งคู่ง่ายๆ – Youtube
การปรับการทำเครื่องหมายและป้ายของแผนภูมิ, วิธีใช้ Pages
การปรับการทำเครื่องหมายและป้ายของแผนภูมิ, วิธีใช้ Pages
3.การสร้างกราฟแท่งเทียน | Vsathai
3.การสร้างกราฟแท่งเทียน | Vsathai
มาสร้างกราฟ Pyramid Chart เพื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากร ชาย-หญิง ตามช่วงอายุ – Aiteam Co., Ltd.
มาสร้างกราฟ Pyramid Chart เพื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากร ชาย-หญิง ตามช่วงอายุ – Aiteam Co., Ltd.
ประยุกต์ใช้ตาราง กราฟ และผังองค์กร - ครูไอที
ประยุกต์ใช้ตาราง กราฟ และผังองค์กร – ครูไอที
Excel สร้างกราฟแบบนี้ได้ไหม? [Clustered Stacked Column Chart] – วิศวกรรีพอร์ต
Excel สร้างกราฟแบบนี้ได้ไหม? [Clustered Stacked Column Chart] – วิศวกรรีพอร์ต
สร้างแผนภูมิด้วยเส้นค่าเฉลี่ย / เส้นเป้าหมายใน Excel
สร้างแผนภูมิด้วยเส้นค่าเฉลี่ย / เส้นเป้าหมายใน Excel
วิธีการ สร้างกราฟแท่ง (Bar Graph) ใน Excel: 10 ขั้นตอน
วิธีการ สร้างกราฟแท่ง (Bar Graph) ใน Excel: 10 ขั้นตอน
เลือกข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิใน Numbers บน Mac - Apple การสนับสนุน (Th)
เลือกข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิใน Numbers บน Mac – Apple การสนับสนุน (Th)
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎ | Blog | การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎, Google Spreadsheet‎
การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎ | Blog | การสร้างแผนภูมิ Google Spreadsheet‎, Google Spreadsheet‎
ใบงานแผนภูมิแท่ง - กิจกรรมฝึกนับเลขและวาดแผนภูมิ
ใบงานแผนภูมิแท่ง – กิจกรรมฝึกนับเลขและวาดแผนภูมิ
กราฟแท่ง สวยๆ | Ep.20 วิธีการสร้างกราฟเลโก้ | Sweet Excel
กราฟแท่ง สวยๆ | Ep.20 วิธีการสร้างกราฟเลโก้ | Sweet Excel
สร้างแผนภูมิแท่ง - Tableau
สร้างแผนภูมิแท่ง – Tableau
ตัวอย่างการใช้งานโมดูล Matplotilb 3 เรื่องแผนภูมิแท่ง
ตัวอย่างการใช้งานโมดูล Matplotilb 3 เรื่องแผนภูมิแท่ง
เปลี่ยนการแสดงแผนภูมิสามมิติ - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
เปลี่ยนการแสดงแผนภูมิสามมิติ – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ลิงค์บทความ: การ สร้าง กราฟ แท่ง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การ สร้าง กราฟ แท่ง.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *