Skip to content
Trang chủ » การเขียน Activity Diagram: แนวทางสร้างแผนภาพกิจกรรมในการพัฒนาโปรแกรม

การเขียน Activity Diagram: แนวทางสร้างแผนภาพกิจกรรมในการพัฒนาโปรแกรม

บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram

การเขียน Activity Diagram

Activity Diagram คืออะไรและเพื่ออะไร?

Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ในการแสดงกระบวนการของระบบ เช่น การทำงานของระบบหรือกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจและวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น รูปแบบการสร้างแผนภาพนี้อยู่ในระดับสูงของ UML (Unified Modeling Language) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์

Activity Diagram ตัวอย่าง

เพื่อให้เข้าใจและมองภาพตัวอย่างของ Activity Diagram ได้ชัดเจน แต่ละส่วนของ Diagram จะถูกแสดงในการทำงานของระบบสมมุติซึ่งเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

ในตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงกระบวนการในการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า โดยมีการกระทำทั้งหมด 5 กระบวนการ ดังนี้

1. เริ่มต้นของกิจกรรม (Start Activity): เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นของกระบวนการ ที่ใช้สัญลักษณ์วงกลมที่ห้ามมีเส้นขอบ

2. ทำการยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order Activity): ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้เลือก โดยใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหัวเรื่องที่มีเส้นขอบสองเส้นอยู่ด้านบน

3. ใส่ข้อมูลการจัดส่ง (Provide Shipping Information Activity): ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่อยู่การจัดส่ง โดยใช้สัญลักษณ์วงกลมที่มีเส้นขอบหนึ่งเส้น

4. อัปเดตสถานะ (Update Status Activity): แสดงการอัปเดตสถานะของการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ตามกรอบของระบบที่ใช้ โดยใช้สัญลักษณ์วงกลมที่มีเส้นขอบสองเส้น

5. สิ้นสุดของกิจกรรม (End Activity): ปิดกระบวนการด้วยสัญลักษณ์วงกลมที่ห้ามมีเส้นขอบ

Activity Diagram มีอะไรบ้าง?

Activity Diagram ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 อย่าง คือ กิจกรรม (Activity) และฟลอว์ (Flow) โดยฟลอว์จะแสดงถึงลำดับและการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

– กิจกรรม (Activity): เป็นกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น การทำงานของระบบหรือการกระทำทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งจะแสดงด้วยสัญลักษณ์วงกลมกลมหนึ่งหรือมากกว่ากัน

– ฟลอว์ (Flow): เป็นลำดับของกิจกรรมและการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมซึ่งจะแสดงด้วยเส้นตรงของแผนภาพ โดยแสดงลำดับการทำงานของระบบ

Activity Diagram ในระบบการขายสินค้า

Activity Diagram เข้ามาร่วมและมีความสำคัญในแวดวงของระบบการขายสินค้าอีกด้วย จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการของระบบการขายสินค้าได้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบหลักของ Activity Diagram ในระบบการขายสินค้า ได้แก่

1. กิจกรรม (Activity): แสดงกระบวนการหรือการทำงานที่เกิดขึ้นภายในระบบการขายสินค้า เช่น การรับออร์เดอร์จากลูกค้า การจัดเก็บสต็อกสินค้า การจัดส่งสินค้า ฯลฯ

2. ความสัมพันธ์ (Relation): เป็นแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม จะมีหลายแบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “การต่อเรียงต่อ หรือ Sequence Flow” และ ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “การตัดเชื่อมต่อหรือ Fork/Join”

3. สัญลักษณ์ (Symbol): เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการหมายถึงหน้าที่และตัวแทนของกระบวนการหรือกิจกรรมในระบบการขายสินค้า เช่น วงกลม – แทนกิจกรรมทั่วไป เส้นตรง – แทนความสัมพันธ์ “การต่อเรียงต่อ” หรือ เส้นเครื่องหมาย – แทนความสัมพันธ์ “การตัดเชื่อมต่อ” (Fork/Join)

Activity Diagram สัญลักษณ์

การเขียน Activity Diagram นั้นมีรูปแบบและสัญลักษณ์การใช้งานที่เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ สัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบน Activity Diagram มีดังนี้

1. กิจกรรม (Activity): แทนด้วยวงกลม

2. เริ่มต้นของกิจกรรม (Start Activity): แทนด้วยวงกลมที่มีด้านในว่าง

3. สิ้นสุดของกิจกรรม (End Activity): แทนด้วยวงกลมที่มีเส้นขอบ

4. การต่อเรียงต่อ (Sequence Flow): แทนด้วยเส้นตรง

5. การตัดเชื่อมต่อ (Fork/Join): แทนด้วยเส้นเครื่องหมาย

Activity Diagram ในระบบการขายสินค้าออนไลน์

Activity Diagram ในระบบการขายสินค้าออนไลน์ จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบการขายสินค้าที่ไม่ใช่ออนไลน์ เนื่องจากมีตัวแปรเพิ่มขึ้น อย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือการยืนยันการชำระเงินออนไลน์

โดย Activity Diagram ในระบบการขายสินค้าออนไลน์ มีความซับซ้อนและรายละเอียดมากขึ้น ส่วนประกอบหลักประกอบด้วย

1. กิจกรรม (Activity): จะประกอบไปด้วยการรับออร์เดอร์ทางอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า การแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของออร์เดอร์ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ

2. ความสัมพันธ์ (Relation): หากมีกิจกรรมที่จำนวนมากและซับซ้อน อาจใช้ความสัมพันธ์ “การตัดเชื่อมต่อ” เพื่อแสดงการแบ่งแยกกระบวนการให้เหมาะสมและพร้อมดำเนินการ

3. สัญลักษณ์ (Symbol): ในระบบการขายสินค้าออนไลน์ สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยครั้งคือ วงกลม – แทนกิจกรรมทั่วไป และเส้นตรง – แทนความสัมพันธ์ “การต่อเรียงต่อ” และเส้นเครื่องหมาย – แทนความสัมพันธ์ “การตัดเชื่อมต่อ”

Sequence Diagram วิธีการเขียน Activity Diagram

วิธีการเขียน Activity Diagram สามารถเชื่อมโยงกับ Sequence Diagram ได้อีกด้วย โดย Sequence Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ในการแสดงการทำงานของวัตถุแบบล่าเหตุล่าผลและลำดับของช่วงเวลาที่กระทำเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของระบบซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมรวมกัน เรียงต่อกันด้วยลำดับการทำงาน

เช่น หากต้องการจะสร้าง Activity Diagram สำหรับระบบการขายสินค้าออนไลน์ สามารถใช้ Sequence Diagram เพื่อวาดแผนภาพที่แสดงลำดับของกิจกรรมได้ เช่น การรับออร์เดอร์ การตรวจสอบสต็อกสินค้า การจัดส่งสินค้า ฯลฯ โดย Sequence Diagram จะอธิบายได้ละเอียดถึงกระบวนการและลำดับของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. การสร้าง Activity Diagram ใช้เครื่องมืออะไร?

สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ UML (Unified Modeling Language) ที่มีสัญลักษณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและวาด Activity Diagram ได้ เช่น Visual Paradigm, Lucidchart, Creately, และอื่นๆ

2. Activity Diagram ม

บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การเขียน activity diagram Activity Diagram คือ, Activity Diagram ตัวอย่าง, Activity diagram, activity diagram มีอะไรบ้าง, activity diagram ระบบขายสินค้า, Activity Diagram สัญลักษณ์, activity diagram ระบบขายสินค้าออนไลน์, sequence diagram วิธีเขียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียน activity diagram

บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram
บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram

หมวดหมู่: Top 27 การเขียน Activity Diagram

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kientrucxaydungviet.net

Activity Diagram คือ

Activity Diagram คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
Activity Diagram หรือ แผนภาพกิจกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงแผนผังของกระบวนการงานภายในระบบร่วมไทม์ (Time-oriented System) ใช้ในงานวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคงานกระบวนการและงานโดยรอบ (process and round-trip) เป็นตัวช่วยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ระบบ รวมถึงทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบต่างๆในภาพรวม

ประโยชน์ของ Activity Diagram
Activity Diagram ช่วยให้เราสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของระบบได้โดยง่ายและรวดเร็ว เพิ่มความชัดเจนในการเลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และมองเห็นปัญหาหรือข้อจำกัดของการทำงานในแต่ละกระบวนการ

รูปแบบการใช้งานของ Activity Diagram
Activity Diagram ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย โดยประกอบด้วยรูปแบบพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้กับประโยคและการเชื่อมโยงเพื่อเข้าใจบัญชีที่ชัดเจนและความสัมพันธ์ประสงค์ระหว่างการทำงาน รูปแบบที่พบบ่อยสำหรับ Activity Diagram ประกอบด้วย

1. Action – แทนด้วยรูปไลน์คลื่นสั้นๆ อาจแสดงการกระทำที่เป็นรูปแบบพื้นฐาน หรือรูปแบบกึ่งพื้นฐานที่เหมาะสม

2. Initial State – แทนด้วยวงกลมเล็กและมีหยดน้ำออก หมายถึงสถานะเริ่มต้นของกระบวนการ

3. Final State – แทนด้วยวงกลมเล็กและมีหยดน้ำเข้า หมายถึงสถานะสิ้นสุดของกระบวนการ

4. Decision – แทนด้วยเงาตรงกลางในหลวงเล็ก หมายถึงตัวเลือกแบบใช้งาน เช่น การตัดสินใจในการรับหรือปฏิเสธ

5. Synchronization – แทนด้วยเงาสี่เหลี่ยมที่วางข้างกัน หมายถึงการแบ่งงานตามช่วงเวลา หรือสถานที่

6. Fork – แทนด้วยเงาสี่เหลี่ยมที่มีเส้นจุดจีบยาวๆ หมายถึงการแบ่งงานเป็นทางเลือก

7. Join – แทนด้วยเกราะกลมที่วางข้างกัน หมายถึงผลลัพธ์จากคีย์ของสองกระบวนการประกอบกัน

8. Object Flow – แทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นข้อความสั้น หมายถึงการโดยนำเอกสาร หรือข้อมูลระหว่างกระบวนการ

9. Control Flow – แทนด้วยลูกศรแนวนอน หมายถึงลำดับการทำงานของกระบวนการต่างๆบนแผนที่

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. Activity Diagram ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
Activity Diagram เป็นเครื่องมือสำหรับแสดงผลกระบวนการทำงานและสามารถใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของระบบได้โดยง่าย โดยมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แสดงกระบวนการงานหรือแผนภาพของบริษัท, โปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บไซต์, ระบบธุรกิจ, และอื่นๆ

2. การใช้งาน Activity Diagram มีประโยชน์อย่างไร?
การใช้งาน Activity Diagram ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนงานและลำดับของการทำงาน ลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ช่วยในการจัดลำดับงานและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เหมาะสม รวมถึงสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับผู้ใช้

3. Activity Diagram และ Flowchart ต่างกันอย่างไร?
Activity Diagram เป็นการแสดงผลกระบวนการทำงานในรูปแบบกราฟ ระบบที่เน้นการจัดลำดับของคำสั่งและกระบวนการแต่ละขั้นตอนเป็นหลัก ในขณะที่ Flowchart เน้นการแสดงข้อมูลเป็นพื้นฐาน แสดงคำสั่งการกระทำและการตัดสินใจในการทำงาน การกำหนดลำดับและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นหลักสำคัญ

4. ทำไม Activity Diagram ถึงสำคัญสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์?
Activity Diagram เป็นเครื่องมือสำหรับแสดงผลกระบวนการทำงานของระบบในรูปแบบกราฟ ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว สามารถประเมินปัญหาหรือข้อจำกัดของระบบในแต่ละกระบวนการได้ และช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในแต่ละสถานการณ์ได้

Activity Diagram ตัวอย่าง

Activity Diagram ตัวอย่าง: แนะนำแผนภาพกิจกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์

กิจกรรม ในบรรทัดงานเป็นส่วนประกอบสำคัญในการวางแผนและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถเข้าใจง่ายและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ชื่อว่า “แผนภาพกิจกรรม” หรือ Activity Diagram ที่ใช้ในการแสดงถึงกระบวนการทำงานของระบบเป็นภาพลักษณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าใจและวางแผนการทำงานได้ตรงข้ามอีกด้วย

Activity Diagram เป็นโครงการแสดงกระบวนการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน (sequential) ซึ่งสร้างขึ้นจากการแบ่งงานเป็น “กิจกรรม” (activities) และเชื่อมโยงกันด้วย “เส้นเชื่อม” (transitions) โดยกิจกรรมนั้นสามารถเป็นการประจำที่ทำประกอบกับสถานะ (state) ของระบบต่างๆ และสามารถจัดกลุ่มกันเป็นบล็อกหรือกระบวนการย่อยๆได้ โดยเส้นเชื่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่แตกต่างกัน กับนิเวศที่เกิดขึ้นในระบบ อีกทั้งยังสามารถแสดงลักษณะเครื่องมือ/ชุดคำสั่งที่ใช้กระทำกับแต่ละกิจกรรมได้อีกด้วย

การวาดแผนภาพกิจกรรม

ด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งาน แผนภาพกิจกรรมสามารถวาดและแก้ไขได้ง่ายโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ด ในการวาดแผนภาพนั้น เราสามารถใช้เครื่องมือวาดแผนภาพ (diagramming tool) ที่มีฟังก์ชันสร้างแผนภาพกิจกรรมให้เราเลือกใช้งานอย่างหลากหลาย อย่างเช่น Lucidchart, Microsoft Visio, Gliffy และมากมายอีก

หากต้องการวาดแผนภาพกิจกรรม ท่านต้องจัดระเบียบงานเดือนสิ่งที่ท่านต้องการจะแสดงในแผนภาพของท่าน ด้วยเหตุนี้ อย่างไรก็ตาม รุปแบบนิเวศของแผนการเขียนแผนภาพกิจกรรมมีรูปแบบส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย “วงแหวนเริ่มต้น” (initial node) เส้นเชื่อม “เส้นระหว่างกิจกรรม” (activity edge) “กิจกรรม” (activity) และ “กิจกรรมจงรวม” (join activity) ซึ่งรับสถานะหลายๆอย่างที่มี contact ขึ้นต่อคู่กัน ซากความเข้าใจว่า หนึ่งในประเด็นก่อให้เกิดขึ้นร้านค้าออนไลน์แสยอดเยอะกว่าเคย เพราะในปัจจุบันเรามีความสามารถในที่เพียงพอ เลือกซื้อสินค้าในสถานที่สะดวกต่อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการสินเชื่อ

ความสำคัญของ Activity Diagram ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

แผนภาพกิจกรรมมีความสำคัญมากอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะมีประโยชน์ต่อการเข้าใจและวางแผนการทำงาน บทนี้จะอธิบายความสำคัญของแผนภาพกิจกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์

1. เข้าใจกระบวนการทำงาน: แผนภาพกิจกรรมช่วยให้ทุกคนในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจกระบวนการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน โดยแสดงกระบวนการที่ต้องทำตามลำดับ และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่แตกต่างกัน

2. วางแผนการทำงาน: แผนภาพกิจกรรมช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงกิจกรรมที่ยาวนาน และกิจกรรมที่สามารถทำพร้อมกันได้

3. ตรวจสอบข้อผิดพลาด: แผนภาพกิจกรรมช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์รับรู้และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน หากพบข้อผิดพลาด ทีมสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

4. สื่อสารในทีม: แผนภาพกิจกรรมช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อสารในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงกระบวนการที่ต้องทำเป็นภาพลักษณ์ชัดเจน ทำให้ทุกคนเข้าใจและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Activity Diagram

1. Activity Diagram คืออะไร?
Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ในการแสดงกระบวนการทำงานของระบบเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้กิจกรรมและเส้นเชื่อมระหว่างกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่แตกต่างกัน

2. Activity Diagram ใช้ในกระบวนการไหนของพัฒนาซอฟต์แวร์?
Activity Diagram ใช้ในกระบวนการวางแผนและพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การวางแผนกระบวนการทำงาน การวางแผนการทดสอบ การติดตามและการพัฒนาซอฟต์แวร์

3. ข้อดีของ Activity Diagram คืออะไร?
Activity Diagram ช่วยให้เข้าใจและวางแผนงานได้อย่างชัดเจน ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างง่ายดาย และส่งเสริมการสื่อสารในทีม

4. มีเครื่องมือใดที่ใช้ในการสร้าง Activity Diagram?
มีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้าง Activity Diagram เช่น Lucidchart, Microsoft Visio, Gliffy ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวาดแผนภาพต่างๆ

5. ใครใช้ Activity Diagram ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์?
ใครก็ตามที่มีความจำเป็นในการวาดแผนภาพกิจกรรม สามารถใช้ Activity Diagram ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้วางแผนโครงการ และผู้เกี่ยวข้องในทีมวางแผนและพัฒนาซอฟต์แวร์

Activity Diagram

วันนี้เราจะมาพูดถึง Activity Diagram เป็นหนึ่งในแผนภาพแสดงกระบวนการใน UML (Unified Modeling Language) ซึ่งใช้ในการระบุและแสดงขั้นตอนของการทำงานในรูปแบบกราฟิก ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของระบบหรือโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

Activity Diagram ใช้ในการแสดงกระบวนการพัฒนาหรือการทำงานของระบบที่มีการกระทำหลายขั้นตอนซ้อนกัน มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างง่ายๆ แต่สามารถแสดงความซับซ้อนของกระบวนการได้อย่างชัดเจน

ใน Activity Diagram จะมีรูปแบบการแสดงที่สำคัญอยู่ 3 แบบหลัก คือ

1. Action: แทนด้วยวงกลมที่มีชื่อคำสั่ง หรือชื่อกิจกรรมภายใน
2. Decision: แทนด้วยรูปแบบของเงื่อนไข ซึ่งเราต้องตรวจสอบและตัดสินใจเบื้องต้นว่าจะกระทำสิ่งใดต่อไป
3. Flow: แทนด้วยลูกศรที่เชื่อมกับ Action และ Decision อยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงลักษณะกระบวนการเมื่อมีการแบ่งทางเลือกเกิดขึ้น

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น มาดูตัวอย่างการใช้งาน Activity Diagram กันเถอะ

มีระบบออนไลน์ที่ให้ลูกค้าสมัครสมาชิก และทำรายการซื้อ-ขายสินค้าแบบออกบิล ขั้นตอนแรกคือการล็อกอินเข้าสู่ระบบ หากล็อกอินสำเร็จ เราจะแสดงหน้าระบบสมาชิกให้กับลูกค้า

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของ Activity Diagram ในกระบวนการการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แต่ละ Activity จะอยู่ในรูปแบบวงกลมเพื่อแสดงชื่อของกิจกรรม ในกรณีนี้ก็คือ “ล็อกอิน” โดยมีการตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับการล็อกอินด้วย เมื่อลูกค้าใส่รหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าเมนูหลังจากลูกค้าเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการใช้งาน Activity Diagram ในกระบวนการทำรายการซื้อ-ขายสินค้าแบบออกบิล

ภาพทั้งสองแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของระบบที่มีขั้นตอนซ้อน ๆ กันอย่างชัดเจน การใช้ Activity Diagram จะช่วยให้เข้าใจและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น เพราะเราสามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

FAQs

1. Activity Diagram คืออะไร?
Activity Diagram เป็นหนึ่งในแผนภาพแสดงกระบวนการใน UML (Unified Modeling Language) ซึ่งช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบหรือโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

2. Activity Diagram ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
Activity Diagram ใช้ในการระบุและแสดงขั้นตอนของการทำงานในรูปแบบกราฟิก ซึ่งช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบหรือโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

3. ข้อดีของการใช้ Activity Diagram คืออะไร?
การใช้ Activity Diagram ช่วยให้เข้าใจและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น เพราะเราสามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

4. การใช้ Activity Diagram มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
Activity Diagram มีความยืดหยุ่นในการแสดงและวาดรูปแบบ แต่ควรระบุขั้นตอนและอธิบายให้ชัดเจน ทำให้ผู้ที่อ่านและใช้งานเข้าใจได้ง่าย

5. มีแบบภาพไหนใช้ใน Activity Diagram?
Activity Diagram มีรูปแบบหลักที่สำคัญ 3 แบบ ได้แก่ Action (วงกลมที่มีชื่อคำสั่งหรือชื่อกิจกรรม), Decision (รูปแบบของเงื่อนไข), และ Flow (ลูกศรที่เชื่อมกับ Action และ Decision)

6. Activity Diagram เหมาะกับการใช้ในงานอะไร?
Activity Diagram เหมาะกับการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานภายในระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบการทำงานภายในองค์กร ระบบการจัดการโครงการ หรือระบบธุรกิจออนไลน์

ในบทความนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Activity Diagram และการใช้งานของมัน ซึ่งจะช่วยเราในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการโดยทั่วไป หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UML หรือแผนภาพอื่น ๆ ทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์หรือคลังความรู้ที่มีอยู่แล้ว

มี 38 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียน activity diagram.

ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Activity Diagram] - Youtube
ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Activity Diagram] – Youtube
Sequence Diagram - Saladpuk.Com
Sequence Diagram – Saladpuk.Com
Sequence Diagram - Saladpuk.Com
Sequence Diagram – Saladpuk.Com
ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Use Case Diagram] - Youtube
ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Use Case Diagram] – Youtube
บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram - Youtube
บทที่ 2 : Sequence Diagram และ Activity Diagram – Youtube
การสร้างแบบจำลองระบบด้วย Uml
การสร้างแบบจำลองระบบด้วย Uml
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
แท่ง Controller ใน Sequence Diagram คืออะไร มีหน้าที่อะไร - Pantip
แท่ง Controller ใน Sequence Diagram คืออะไร มีหน้าที่อะไร – Pantip
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online  Project 🔥 - Youtube
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online Project 🔥 – Youtube
แผนภาพสถานะ - วิกิพีเดีย
แผนภาพสถานะ – วิกิพีเดีย
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ - Glurgeek.Com
Sequence Diagram แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ – Glurgeek.Com
ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Activity Diagram] - Youtube
ทำความรู้จักการออกแบบระบบ Software Uml [Activity Diagram] – Youtube
Hello Sequence Diagram - Glurgeek.Com
Hello Sequence Diagram – Glurgeek.Com
ทบทวนและทำความเข้าใจการอ่านและเขียน Class Diagram - Youtube
ทบทวนและทำความเข้าใจการอ่านและเขียน Class Diagram – Youtube
State Diagram คืออะไร ? - Glurgeek.Com
State Diagram คืออะไร ? – Glurgeek.Com
มาใช้ Diagram อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ กันเถอะ - Big Data Thailand
มาใช้ Diagram อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ กันเถอะ – Big Data Thailand
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online  Project 🔥 - Youtube
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online Project 🔥 – Youtube
แผนภาพสถานะ - วิกิพีเดีย
แผนภาพสถานะ – วิกิพีเดีย
Systems Analysis Job Description – ศิริวัฒน์ ชนะคุณ
Systems Analysis Job Description – ศิริวัฒน์ ชนะคุณ
มาใช้ Diagram อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ กันเถอะ - Big Data Thailand
มาใช้ Diagram อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ กันเถอะ – Big Data Thailand
รับวาด Diagram ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
รับวาด Diagram ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
Sequence Diagram – Computer And Languages
Sequence Diagram – Computer And Languages
Use Case Diagram - Staruml Documentation
Use Case Diagram – Staruml Documentation
Activity Diagram For Login | Creately
Activity Diagram For Login | Creately
Activity Diagram For Login | Creately
Activity Diagram For Login | Creately
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
Apa Itu Activity Diagram? Beserta Pengertian, Tujuan, Komponen - Dicoding  Blog
Apa Itu Activity Diagram? Beserta Pengertian, Tujuan, Komponen – Dicoding Blog
Activity Diagram For Login | Creately
Activity Diagram For Login | Creately
Ch05.5Activitydiagaramnew.Pptx
Ch05.5Activitydiagaramnew.Pptx
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
มาเปลี่ยน Dependency Injection ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Koin กันดูมั้ย?
มาเปลี่ยน Dependency Injection ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Koin กันดูมั้ย?
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
Activity Diagram For Login | Creately
Activity Diagram For Login | Creately
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
สอน วิธี การวาด Activity Diagram ด้วย Draw.Io Part 3  ใส่ข้อความภาษาไทยตกแต่งเพิ่มเติม - Youtube
สอน วิธี การวาด Activity Diagram ด้วย Draw.Io Part 3 ใส่ข้อความภาษาไทยตกแต่งเพิ่มเติม – Youtube
Bpmn] Bpmn มัน คือ อะไร | Naiwaen@Debuggingsoft
Bpmn] Bpmn มัน คือ อะไร | Naiwaen@Debuggingsoft
ไอเดีย Software Archtecture 14 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ไอเดีย Software Archtecture 14 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Draw Use Case Diagrams Online With Use Case Diagram Tool | Creately
Draw Use Case Diagrams Online With Use Case Diagram Tool | Creately
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
Bpmn] ตัวอย่าง Multiinstanceloopcharacteristics | Naiwaen@Debuggingsoft
Bpmn] ตัวอย่าง Multiinstanceloopcharacteristics | Naiwaen@Debuggingsoft
Draw Use Case Diagrams Online With Use Case Diagram Tool | Creately
Draw Use Case Diagrams Online With Use Case Diagram Tool | Creately
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
การทดสอบโปรแกรม (Testing) – Cop Psu It Blog
การทดสอบโปรแกรม (Testing) – Cop Psu It Blog
ความซับซ้อนของ Workflow คำแนะนำสำหรับการแก้ไข การป้องกัน แนวทางพัฒนา
ความซับซ้อนของ Workflow คำแนะนำสำหรับการแก้ไข การป้องกัน แนวทางพัฒนา
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online  Project 🔥 - Youtube
Software Engineering Ep.9 เขียน Activity Diagram ออกแบบระบบ Shopping Online Project 🔥 – Youtube
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Activity Diagram Cho Người Mới Bắt Đầu
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)
5 Contoh Activity Diagram (Simbol, Pengertian & Fungsi)

ลิงค์บทความ: การเขียน activity diagram.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การเขียน activity diagram.

ดูเพิ่มเติม: https://kientrucxaydungviet.net/category/innovative-cities/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *