Skip to content
Trang chủ » ถูกกระทำ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการใช้คำและปรับเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์

ถูกกระทำ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการใช้คำและปรับเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์

ความแตกต่างของ Active Voice และ Passive Voice | Eng ลั่น [by We Mahidol]

ถูกกระทำ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการใช้คำและปรับเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์

NỘI DUNG TÓM TẮT

ความแตกต่างของ Active Voice และ Passive Voice | Eng ลั่น [By We Mahidol]

Keywords searched by users: ถูกกระทํา ภาษาอังกฤษ ฉันถูกกระทํา ภาษาอังกฤษ, Passive Voice, ผู้ถูกกระทําความรุนแรง ภาษาอังกฤษ, passive voice โครงสร้างประโยค, passive voice ตัวอย่างประโยค, ถูกกระทํา ภาษาญี่ปุ่น, ผู้ถูกกระทํา คือ, Passive Voice คือ

ถูกกระทำ ภาษาอังกฤษ: การเข้าใจและการนำไปใช้

การเข้าใจถูกกระทำในภาษาอังกฤษ

การเข้าใจถูกกระทำ (Passive Voice) เป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมวิธีการใช้ประโยคที่ทำให้เนื้อหาดูน่าเข้าใจและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะสำรวจความหมายและลักษณะของ ถูกกระทำ และวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความหมายและลักษณะของ ถูกกระทำ

ถูกกระทำเป็นกริยาช่วยที่ใช้ในการเปลี่ยนประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice โดยทำให้เน้นผู้ถูกกระทำมากกว่าผู้กระทำ ในภาษาอังกฤษ, Passive Voice สร้างขึ้นโดยการใช้ “be” (am, is, are, was, were) ตามด้วยคำกริยาช่วย (been) และกริยาประโยคหลักที่เปลี่ยนไปตามบริบท

ตัวอย่าง:

 • Active Voice: The cat chased the mouse.
 • Passive Voice: The mouse was chased by the cat.

ในประโยค Passive Voice, “the mouse” เป็นเรื่องหลัก และ “was chased” คือกริยาหลักที่ถูกเปลี่ยนมา ประโยคนี้มีลักษณะที่ทำให้ผู้เขียนหรือพูดเน้นไปที่ผู้ถูกกระทำมากกว่า

บทบาทของ Passive Voice ในประโยค

การใช้ Passive Voice มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารทั้งในการเขียนและการพูด บางครั้ง, เราอาจต้องการเน้นผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นมากกว่าผู้ทำการกระทำ เช่นในกรณีของข่าวหรือรายงาน

ตัวอย่าง:

 • Active Voice: The chef prepared a delicious meal.
 • Passive Voice: A delicious meal was prepared by the chef.

ในประโยค Passive Voice, เราเน้นที่อาหารที่อร่อย และไม่ได้กล่าวถึงว่า “เชฟ” ได้ทำการกระทำ

ตัวอย่างการใช้ Passive Voice ในชีวิตประจำวัน

การใช้ Passive Voice ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในการเขียน แต่ยังสามารถพบเห็นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแจ้งข่าว, การเชิญชวน, หรือการอธิบายเหตุการณ์

 1. การแจ้งข่าว:

  • Active Voice: The company announced the new product.
  • Passive Voice: The new product was announced by the company.
 2. การเชิญชวน:

  • Active Voice: We invite you to the party.
  • Passive Voice: You are invited to the party.
 3. การอธิบายเหตุการณ์:

  • Active Voice: The teacher explained the lesson to the students.
  • Passive Voice: The lesson was explained to the students by the teacher.

การใช้ Passive Voice ในทั้งการเขียนและการพูดช่วยให้เนื้อหาดูมีระเบียบและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การแปลงประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice

การแปลงประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice นั้นทำได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้กระทำ (subject) และผู้ถูกกระทำ (object) ในประโยค

 1. เราจะเอาผู้ถูกกระทำมาเป็นเรื่องหลักในประโยค Passive Voice
 2. เราจะเพิ่ม “be” ตามด้วยคำกริยาช่วย (been) และกริยาประโยคหลักที่เปลี่ยนไปตามบริบท

ตัวอย่าง:

 • Active Voice: The team completed the project.
 • Passive Voice: The project was completed by the team.

ในกรณีนี้, “the project” กลายเป็นเรื่องหลัก, “was completed” เป็นกริยาหลักที่ถูกเปลี่ยนมา, และ “by the team” เป็นส่วนขยาย

ความแตกต่างระหว่าง Passive Voice และ Active Voice

 1. เน้นผู้กระทำ vs. เน้นผู้ถูกกระทำ:

  • Active Voice เน้นที่ผู้กระทำการ
  • Passive Voice เน้นที่ผู้ถูกกระทำหรือผลลัพธ์
 2. ลำดับของคำในประโยค:

  • Active Voice: Subject + Verb + Object
  • Passive Voice: Object + Verb (to be) + (past participle) + by + Subject
 3. การใช้ Passive Voice ในบริบทที่เหมาะสม:

  • Active Voice เหมาะสำหรับบริบทที่ต้องการเน้นผู้กระทำ
  • Passive Voice เหมาะสำหรับบริบทที่ต้องการเน้นผลลัพธ์หรือผู้ถูกกระทำ

การใช้ “ถูก” และ Passive Voice ในเนื้อหาการเขียน

การใช้คำ “ถูก” ในภาษาไทยเป็นวิธีที่บ่งบอกถึงการถูกกระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำ เมื่อเข้าสู่ภาษาอังกฤษ, การใช้ Passive Voice มีหน้าที่ทำให้เนื้อหาดูเป็นระเบียบและมีความน่าสนใจ

ตัวอย่าง:

 • ไม่ดี (ไม่ใช้ Passive Voice): คนสอบถามบ่อยๆ ว่าทำไมเราถูกต้องใช้การจัดทำรายงาน.
 • ดี (ใช้ Passive Voice): คำถามที่ถูกต้องควรเป็น “ทำไมเราถูกต้องใช้การจัดทำรายงานบ่อยๆ?”

การใช้ Passive Voice ทำให้เนื้อหาดูมีลักษณะทางวิชาการและประณีตมากขึ้น

การเรียนรู้จากทรัพยากรออนไลน์

การเรียนรู้ถูกกระทำในภาษาอังกฤษไม่จำกัดเฉพาะการอ่านหนังสือเท่านั้น นอกจากนี้, การใช้ทรัพยากรออนไลน์สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะนี้ได้มากมาย ดังนั้น, เราจะสำรวจทรัพยากรบางประการที่สามารถใช้ในการเรียนรู้ถูกกระทำในภาษาอังกฤษ

การใช้ Longdo Dictionary เพื่อเข้าใจความหมายของ ถูกกระทำ

Longdo Dictionary เป็นทรัพยากรที่มีความครอบคลุมทางด้านคำศัพท์และแปลศัพท์ที่ครอบคลุมถึงหลายภาษา สามารถใช้ Longdo Dictionary เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Passive Voice และการถูกกระทำ

 1. เข้าสู่ Longdo Dictionary
 2. พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหา เช่น “ถูกกระทำ” หรือ “Passive Voice”
 3. ทราบความหมายและวิธีใช้ในประโยค

การใช้ Longdo Dictionary ช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Passive Voice ได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เว็บไซต์ EF.co.th เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Passive Voice ในภาษาอังกฤษ

EF Education First เป็นเว็บไซต์ที่ให้บทเรียนและความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร สามารถใช้ EF.co.th เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Passive Voice ในภาษาอังกฤษ

 1. เข้าสู่ EF Education First
 2. เลือกหมวด “English Grammar”
 3. ค้นหาหัวข้อเกี่ยวกับ Passive Voice
 4. ศึกษาวิธีการใช้และตัวอย่างประโยค

การใช้ EF.co.th ช่วยให้เรียนรู้ Passive Voice อย่างละเอียดและเข้าใจ

การใช้ Longdo Dictionary เพื่อตรวจสอบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Passive Voice

เพื่อความแม่นยำในการใช้ Passive Voice, สามารถใช้ Longdo Dictionary เพื่อตรวจสอบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Passive Voice

 1. เข้าสู่ Longdo Dictionary
 2. พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น “ผู้ถูกกระทำ” หรือ “โครงสร้างประโยค”
 3. ตรวจสอบความหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การใช้ Longdo Dictionary เพื่อตรวจสอบคำศัพท์ช่วยให้มั่นใจในการใช้ Passive Voice

การใช้ Engtest.net เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Active และ Passive Voice

Engtest.net เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่ให้แบบทดสอบและบทเรียนในด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ Engtest

Categories: แบ่งปัน 53 ถูกกระทํา ภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างของ Active Voice และ Passive Voice | Eng ลั่น [by We Mahidol]
ความแตกต่างของ Active Voice และ Passive Voice | Eng ลั่น [by We Mahidol]

[phū thūkkratham] (n, exp) EN: victim.โครงสร้าง Subject + was/ were + being + Verb 3. ตัวอย่างประโยค A book was being written (by me) แปลว่า หนังสือกำลังถูกเขียนโดยฉัน (ในอดีต) ในที่นี้ A book = subject หรือประธานของประโยค + was being written = กริยา (was/ were + being + verb 3) + by me = object กรรมของประโยคสังเกตว่าพอเป็น Passive Voice จะต้องมีโครงสร้าง V. to be + V. 3 แทรกอยู่เสมอ โดยที่ตัวที่จะผันตาม tense ก็คือตรง V. to be นั่นเองค่ะ ด้านล่างจะขออธิบายเฉพาะโครงสร้าง Passive ให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ Present Simple (Passive): is/am/are + V. 3.

Was Being ใช้ยังไง

The structure of the sentence “Was being ใช้ยังไง” can be explained as follows: [Subject + was/were + being + Verb 3]. For example, the sentence “A book was being written (by me)” can be translated as “หนังสือกำลังถูกเขียนโดยฉัน (ในอดีต).” In this case, “A book” functions as the subject or ประธานของประโยค, “was being written” represents the verb structure (was/were + being + verb 3), and “by me” serves as the object or กรรมของประโยค. This construction is commonly used to convey an action that was ongoing in the past.

Passive Voice ทำยังไง

นักเรียนสามารถทำ Passive Voice ได้โดยการใช้โครงสร้างที่กำหนดไว้ดังนี้ V. to be + V. 3 ซึ่งจะมีการแทรก V. to be อยู่เสมอ โดยตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม tense คือ V. to be เองค่ะ ดังนั้นในกรณีของ Present Simple (Passive) เราจะใช้รูปแบบ is/am/are + V. 3 โดยเน้นที่ตัวกริยา “to be” ที่จะเปลี่ยนไปตามรูปของปัจจุบันค่ะ เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นในการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ใน Present Simple tense นะคะ.

Be V3 ใช้ยังไง

เริ่มต้นด้วยการที่จะเข้าใจโครงสร้างแต่ละ Tense มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะนำโครงสร้าง Tense มาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างของ Passive Voice ได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ Passive Voice มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย to be + V.3 (Past Participle) โดยตัว “be” จะต้องผสมกับกริยา (Verb) ต้นฉบับและผันตามรูปของมันตาม Tense ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ กริยา (Verb) ช่อง 1 ของ “be” มีรูปเป็น is, am, are และ กริยา (Verb) ช่อง 2 ของ “be” มีรูปเป็น was, were ตามลำดับ การทำ Passive Voice จึงเกิดจากการผสมผสานระหว่าง “be” และ Verb ต้นฉบับโดยให้เหมาะสมกับ Tense ที่ต้องการนำมาใช้ โดยนัยนี้ การทราบรายละเอียดของโครงสร้างแต่ละ Tense จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน Be Verb อย่างถูกต้อง.

Passive Voice ใช้ตอนไหน

[การใช้รูปประโยคที่เป็น Passive voice เป็นท่าทีที่ถูกนำมาใช้เมื่อต้องการให้ความสำคัญกับบุคคลหรือสิ่งที่ถูกกระทำมากกว่าที่จะเน้นบุคคลหรือกรรมที่ทำการกระทำในประโยค นอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงว่ากรรมได้รับการเนรเทศมาเป็นประธานของประโยคอีกด้วย]

สำรวจ 14 ถูกกระทํา ภาษาอังกฤษ

Passive Voice คืออะไร สรุปหลักการใช้ โครงสร้าง ประโยค อธิบายละเอียดสุดๆ! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Passive Voice คืออะไร สรุปหลักการใช้ โครงสร้าง ประโยค อธิบายละเอียดสุดๆ! – ภาษาอังกฤษออนไลน์
เคล็ดลับการจำ Passive Voice ให้เข้าใจและใช้เป็น
เคล็ดลับการจำ Passive Voice ให้เข้าใจและใช้เป็น
ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | Ef ประเทศไทย
ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | Ef ประเทศไทย
สรุปวิธีใช้
สรุปวิธีใช้”แกรมม่า!! เรียงประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง แบบง่ายจนต้องแปลกใจใน 5 นาที ในปี 2023 – Ondemand
ประธาน กริยา กรรม คือ อะไร ในภาษาอังกฤษ และตัวไหนคือประธานกันแน่ ดูตรงไหน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ประธาน กริยา กรรม คือ อะไร ในภาษาอังกฤษ และตัวไหนคือประธานกันแน่ ดูตรงไหน – ภาษาอังกฤษออนไลน์
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

See more here: kientrucxaydungviet.net

Learn more about the topic ถูกกระทํา ภาษาอังกฤษ.

See more: blog https://kientrucxaydungviet.net/category/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *